Studieregler, ordensregler og online undervisningsregler

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 skal studie- og ordensreglerne medvirke til at opfylde uddannelsesformålene og bidrage til et godt undervisningsmiljø og en god trivsel for eleverne.

STUDIEREGLER

Alle elever har ret og pligt til at deltage i skolens undervisning inkl. prøver, aflevering af skriftlige opgaver, årsprøver og eksaminer, det være sig på og uden for BG.

Aktiv deltagelse i undervisningen:

At være studieaktiv, som er en betingelse for at være elev på BG, kræver:

 • Eleven møder til undervisningen til tiden.
 • Eleven møder forberedt til undervisningen.
 • Eleven bidrager aktivt og positivt til undervisningen.
 • Eleven afleverer skriftlige opgaver til tiden.
 • Skriftlige arbejder skal være udarbejdet selvstændigt. I udgangspunktet betragtes det ikke som selvstændigt arbejde, hvis man benytter sig af ChatGPT eller anden form for AI.

Fravær:

 • Registrering af fravær. Alt fravær - herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver - registreres. Registreringen udstrækkes til at gælde mere end et skoleår, hvis der er tvivl om elevens mulighed for at gennemføre og afslutte uddannelsen på normal tid og normale vilkår. Fravær på grund af sygdom, som udstrækker sig til mere end to ugers varighed eller er præget af hyppige kortere fraværsperioder, kan skolen forlange dokumenteret ved en lægeerklæring, som betales af eleven / forældrene.
 • Imødegåelse af fravær. Når skolen konstaterer, at en elev ikke er studieaktiv, vil et eller flere af nedenstående tiltag blive iværksat.
 • Samtale med studievejleder eller ledelsen. Der føres generelt forsømmelsessamtaler med alle nye elever første gang, der konstateres for store forsømmelser.
 • Skriftlig advarsel. Hvis en elev har været til samtale med sin studievejleder, og i den efterfølgende forsømmelsesperiode ikke markant har ændret sit fraværsmønster, kan der gives en skriftlig advarsel. Der sendes altid en kopi til forældrene, hvis eleven er under 18 år.
 • Fratagelse af retten til SU. Hvis en SU-berettiget elev har været til samtale med sin studievejleder og i den efterfølgende forsømmelsesperiode ikke markant har ændret sit fraværsmønster, vil han/hun kunne miste retten til at modtage SU pga. manglende studieaktivitet.
 • Eksamen på særlige vilkår. Hvis en elev trods gentagne henvendelser og varsler fortsætter med at have et omfangsrigt fravær, kan eleven sættes på særlige vilkår og skal aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende skoleår.
 • Bortvisning for en periode. Eleven skal i perioden, hvor han/hun er bortvist, sørge for, at det faglige stof samles op. Derudover skal han/hun seriøst gøre sig overvejelser omkring sin fremtid på BG. (Skolen kan vælge at iværksætte denne sanktion efter et individuelt skøn, f.eks. i forbindelse med store skriftlige forsømmelser).
 • Bortvisning. Hvis en elev trods gentagne henvendelser og varsler fortsætter med at have et omfangsrigt fravær, kan eleven bortvises permanent fra skolen (udmeldelse).

Prøver og skriftlige opgaver:

 • Hvis det konstateres, at en eksaminand under en skriftlig eller mundtlig prøve har gjort sig skyldig i snyd og skaffet sig uretmæssig hjælp eller har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler – herunder gjort uberettiget brug af internettet – kan eleven bortvises fra den pågældende fra prøven eller der kan gives karakteren minus 3. Hvis der er tale om en årsprøve, kan der gives karakteren minus 3 for den pågældende prøve. I tilfælde af gentagen konstatering af snyd kan eleven bortvises fra skolen.
 • En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.
 • Hvis det konstateres, at en elev ifm. med en skriftlig opgave har gjort sig skyldig i snyd og skaffet sig uretmæssig hjælp eller har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler – herunder gjort uberettiget brug af ChatGPT eller anden form for AI – kan der gives minus 3 for den pågældende opgave. I tilfælde af gentagen konstatering af snyd kan eleven bortvises fra skolen.
 • I en skriftlig opgave, ved skriftlige prøver og eksaminer eller ved større skriftlige opgaver og projekter skal der altid laves præcise kildehenvisninger, hvis der er gjort anvendelse af andres tekster.
 • Det betragtes som snyd, hvis der i en skriftlig aflevering er plagieret væsentlige dele af besvarelsen eller hvis der i udbredt grad er brugt hjælpemidler som ChatGpt eller andre former for generativ AI-teknologi uretmæssigt, da besvarelsen da ikke kan betragtes som elevens eget selvstændige arbejde.
 • I tilfælde af manglende aflevering af skriftlige opgaver kan den pågældende lærer, studievejledningen eller skolens ledelse pålægge eleven at møde på skolen i et bestemt tidsrum og dér færdiggøre den pågældende opgave til aflevering. Manglende fremmøde til en sådan ”eftersidning” / ”skrivefængsel” kan medføre bortvisning fra skolen.
 • Når man går til skriftlige prøver og eksaminer på Birkerød Gymnasium er man forpligtet til at benytte skolens monitoreringsværktøj (ExamCookie). ExamCookie skal være slået til hele tiden under prøven. ExamCookie benyttes på Birkerød Gymnasium for at forebygge snyd ved eksamen.
 • Ved sygdom i forbindelse med officielle eksamener samt års- og terminsprøver kan skolen forlange, at eleven fremskaffer og afleverer en lægeerklæring til eksamenskontoret på dagen. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringen

Oprykning:

 • En elev kan nægtes oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

Aflevering af bøger m.v.:

 • Alle bøger m.v., som er stillet til rådighed for eleverne, skal tilbageleveres eller i tilfælde af bortkomst erstattes i overensstemmelse med skolens anvisninger. I tilfælde af manglende aflevering eller manglende betaling af erstatning tager skolen de fornødne retlige skridt til inddrivelse af beløbet.

  ORDENSREGLER

  Alle elever har pligt til at efterleve nedenstående regler for orden og opførsel:

  • Vis hensyn i din almindelige adfærd og vis respekt for skolen, for undervisningen og for dine medmennesker. Alle trives og befinder sig bedre, når skolen er præget af en god atmosfære, og når skolen og dens omgivelser er rene og velordnede.
  • Hver enkelt har pligt til og er ansvarlig for at rydde op efter sig selv, inden et benyttet område forlades. Det gælder både indendørs og udendørs. Alle, som opholder sig på skolens område, har herudover pligt til at gøre en aktiv indsats for at holde skolen ren og ryddelig både indendørs og udendørs. Som et led i denne indsats kan der gennemføres projekter, hvor såvel elever som ansatte har pligt til at deltage.
  • Er BG-elever forsamlede uden for BG`s matrikel i BG`s nærhed på offentlige steder og kan de genkendes som sådan, så skal der udvises en adfærd af såvel den enkelte som gruppen af forsamlede som bevirker, at der ikke udøves aktiviteter, som kan virke forstyrrende for naboer eller andre mennesker, der færdes, hvor eleverne er forsamlede.
  • Fysisk eller psykisk mobning må ikke finde sted. Ondskabsfuld, hensynsløs eller voldelig adfærd medfører konsekvenser i form af påtale eller advarsel fra skolens side og kan medføre bortvisning.
  • Videreformidling (deling) af lyd- og billedoptagelser af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådan videreformidling kan sanktioneres efter studie- og ordensreglerne, selv om videreformidlingen (delingen) er sket uden for skolen herunder i fritiden, hvis den konkrete adfærd her haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet herunder ordenen og samværet på skolen. Sanktionen for videreformidling af lyd- og billedoptagelser af private forhold uden samtykke – navnlig optagelser med et indhold der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet - kan være bortvisning fra skolen.
  • Graffiti og anden ødelæggelse af skolens ejendom er hærværk og kan retsforfølges. Graffiti og andet hærværk kan medføre bortvisning fra skolen.
  • Man må ikke medbringe, indtage, handle med eller være påvirket af euforiserende stoffer på skolens område. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra skolen. Rektor kan foranledige, at en elev underkastes en narkotest.
  • Man må ikke indtage eller være påvirket af alkohol på skolens område. Overtrædelse medfører konsekvenser i form af advarsel og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning. Rektor kan ved arrangementer give tilladelse til salg af øl og vin. Hvis en vagthavende lærer finder det nødvendigt, kan elever nægtes adgang eller vises bort.
  • Skolen er røgfri og har røgfri skoletid. Det betyder, at skolens elever og ansatte ikke må ryge hverken på eller uden for skolens matrikel i skoletiden/arbejdstiden. Det er heller ikke tilladt at ryge, hvis man går væk fra skolen i en pause eller er på studietur.
  • Der må ikke indtages mad eller drikke på gange eller i undervisningslokaler. Efter særlig aftale med læreren kan der dispenseres fra dette.
  • Brug af mobiltelefoner, nettet, computere og lignende, der ikke har relation til undervisningen, må ikke finde sted i undervisningstiden. Overtrædelse medfører konsekvenser i form af påtale eller advarsel fra skolens side og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning.
  • Cykler må kun parkeres ved cykelparkeringen udendørs. Knallerter og motorcykler parkeres for enden af bilparkeringspladsen mod stadion. Elevers biler må kun parkeres på parkeringspladsen, hvis der fra skolens kontor er udfærdiget en særlig parkeringstilladelse. Parkering skal foretages inden for de afmærkede båse. Overtrædelse af forbuddet mod parkering uden tilladelse medfører konsekvenser i form af advarsel og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning.
  • Meddelelser hænges op på den opslagstavle, hvor de hører hjemme. Kun undtagelsesvis må der opsættes meddelelser andre steder - og kun efter aftale med kontoret. Uddeling af gratis tryksager må kun finde sted efter aftale med kontoret.
  • I undervisningen og i øvrigt på skolens område og på ekskursioner og studierejser skal de almindelige anvisninger, den ansvarshavende medarbejder har givet, følges.

  Konsekvenser/ sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne:

  Der kan meddeles en elev en pædagogisk tilrettevisning (påtale) for overtrædelse af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter.

  Hvis en påtale ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat reglerne for orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, træffer rektor afgørelse om, i hvilket omfang en følgende reaktioner skal iværksættes som en rimelig og relevant sanktion i forhold til den konkrete overtrædelse af studie- og ordensreglerne:

  • Samtaler
  • Advarsler
  • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
  • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
  • Forbud mod at medbringe private genstande som f.eks. mobiltelefoner i en nærmere bestemt periode.
  • Tilbageholdelse af private genstande som f.eks. mobiltelefoner i normalt højst et døgn.
  • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.
  • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag.
  • Varig bortvisning fra skolen (udskrivning).

  Adfærdskodeks ved afholdelse af fester og sociale arrangementer på BG

  Principper

  Adfærdskodekset supplerer skolens studie- og ordensregler og gælder i forbindelse med afholdelse af sociale arrangementer på skolen som fester, fredagscaféer eller arrangementer, der kan sidestilles hermed.

  At deltage i skolens fester og øvrige sociale arrangementer på BG, kræver at:

  • Eleven deltager i festerne og de øvrige sociale arrangementer med respekt for kammerater og personale, herunder eventuelle eksterne vagter
  • Eleven bidrager aktivt og positivt til festernes/arrangementernes afvikling
  • Eleven møder ikke beruset eller på anden måde påvirket op til festen
  • Eleven medbringer ikke egne drikkevarer
  • Eleven er i stand til at tage vare på sig selv under hele festen/det sociale arrangement
  • Eleven og dennes kammerater udøver i videst muligt omfang omsorgsfuld selvjustits i tråd med skolens overordnede værdier og inden for de gældende studie- og ordensregler med tilhørende adfærdskodeks for festerne.

  Konsekvenser og mulige sanktioner ved overtrædelse af adfærdskodekset

  Overtrædelse af BG’s adfærdskodeks ved fester kan medføre sanktioner, der står mål med omfanget og alvorligheden i overtrædelsen (proportionalitet).

  Følgende sanktioner og instrumenter kan bringes i anvendelse:

  • Hjemsendelse fra fester og sociale arrangementer, hvis man viser upassende opførsel. Sanktionerne gradueres efter omfang og alvorlighed, men følgende niveauer kan anvendes:
   • Hjemringning fra fest
   • Hjemringning fra fest med efterfølgende ”mandagssamtale” med rektor eller en anden ledelsesperson
   • Udelukkelse fra næste fest og/eller sociale arrangementer
   • Udelukkelse fra flere fester og/eller sociale arrangementer
   • Udelukkelse fra de resterende fester og/eller sociale arrangementer i skoleåret
  • Test for alkohol og/eller stoffer i tvivlstilfælde og/eller som stikprøve kan anvendes, og de ovennævnte sanktioner suppleres i øvrigt af de sanktioner, der følger af skolens generelle studie- og ordensregler.

  Sanktionsstigen skal tages alvorligt, og det er i sidste ende den ansvarlige ledelsesperson på dagen og/eller den festansvarlige, der træffer den umiddelbare afgørelse. Den umiddelbare afgørelse kan suppleres med efterfølgende samtale og mulige sanktioner (”mandagssamtale” med rektor eller en anden ledelsesperson).

  Skolens ledelse kan som hidtil dispensere fra reglerne.

  Gældende fra 11. september 2019

  Anti-mobbestrategi 

   Med BG’s grundlæggende værdier om ansvar, fællesskab og engagement in mente behandler vi hinanden med ordentlighed og respekt. Vi accepterer, at alle er forskellige. Derfor arbejder vi alle – elever, lærere og ledelse – for at skabe et nærværende og inkluderende fællesskab på tværs af årgange, uddannelse og nationalitet uden mobning. 

  • På BG forstår vi mobning som en nedværdigende og krænkende behandling af et andet menneske. Det er uanset, om der er tale om en fysisk, verbal eller digital handling. Mobning opstår, når der er en dysfunktionel gruppedynamik, hvor enkelte individer nedgøres eller ekskluderes fra fællesskabet. Det betyder, at mobning skal løses i fællesskab, ofte i den enkelte klasse. 
  • Forebyggelse af mobning sker gennem de mange sociale aktiviteter på BG, hvor eleverne har mulighed for at opbygge fællesskaber og knytte stærke venskaber ved arrangementer, events, på studieture og som en del af den daglige undervisning. 
  • Klassens lærere spiller en central rolle for, at eleverne har det godt. Derfor er holdet omkring klassen og studievejlederen væsentlige for samspillet mellem eleverne og for at sikre, at fællesskabet vedligeholdes. Vi lægger derfor vægt på åbne og tillidsfulde samtaler om det gode liv på BG mellem lærerne og eleverne. 
  • Til eleven: Alle kan blive udsat for mobning. Hvis du oplever mobning, er det vigtigt, at du siger fra – uanset om mobningen går udover dig selv eller andre. Det er aldrig forkert at sige fra over for mobning. Det er vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din lærer, studievejleder eller en fra ledelsen og fortæller om mobningens karakter, så mobningen kan blive stoppet. 
  • Til læreren: Hvis du som lærer opdager et tilfælde af mobning blandt eleverne, er det vigtigt, at du støtter den, der bliver mobbet. Du skal give eleven mulighed for at tale om hændelsen og give dig god tid til at tale hele episoden eller rækken af episoder igennem. Mobning kan og skal ikke gemmes væk. Både klasselærer, studievejleder og ledelsen skal orienteres hurtigst muligt om sagen. 
  • Til ledelsen: Ledelsen har til opgave at sikre, at alle elever og ansatte på skolen kender anti-mobbestrategien og bruger den som retningslinjer for et godt liv på skolen. Alle lærere og andet relevant personale skal have en opdateret viden om mobning og skal professionelt kunne tage hånd om det enkelte tilfælde. Ledelsen skal yde konstruktiv sparring til lærerne. 
  • Hvis der konstateres et tilfælde af mobning eller social isolering, skal skolens reaktion være målrettet og proportionel. Det skal sikres, at eleven oplever at henvendelsen tages seriøst, og at der hjælpes med at opbygges nye relationer, som eleven kan blive en del af. Der kan fx tages hånd om gruppedynamikkerne gennem konfliktmægling, gruppeøvelser, øget dialog og fællesskabsstyrkende oplevelser. 
  • Hvis der er behov for sanktioner, anvendes skolens sædvanlige procedure, som redegjort for i ordensreglerne. 

  Online undervisning

  RETNINGSLINJER FOR ONLINE UNDERVISNING

  Når man møder ind til undervisning online er man undervisningsparat. Det vil sige:

  • Man har taget tøj på.
  • Man har spist morgenmad.
  • Man har skabt sig et rum, hvor man kan sidde uforstyrret, gerne ved et bord.
  • Man sikrer sig at sin computer har adgang til de rette programmer og i øvrigt er opladt.
  • Man bruger headset så vidt som det er muligt.
  • Man har kameraet tændt i hele modulet.
  • Man er aktiv hele modulet og holder fokus på undervisningens indhold, dvs. man hørerikke samtidig musik eller lignende.
  • Man overholder lovgivningen for persondataloven, dvs. man optager og videredistribuererikke et videomøde eller lignende materiale uden samtykke fra de deltagende. Læs mere om lovgivningen her: https://redbarnet.dk/sletdet/lovgivning/Læreren kan som i den almindelige undervisning føre eleverne fraværende, hvis man ikke er tilstede online.Lærerens ansvar under videokonferenceElevernes erfaringer med at være til undervisning i videokonference har medført følgende beskrivelse af lærerens ansvar under videokonference:
   • At give klare instruktioner på Lectio, hvor og hvornår undervisningen starter. 
   • At lære videokonferenceprogrammet at kende.
   • At orientere sig i klassens skema for at sikre sig, at videokonferencen ligger hensigtsmæssigti forhold til klassens andre aktiviteter samme dag.
   • At tilpasse mængden af fagligt stof, så arbejdsbyrden er overskuelig for eleverne.
   • At starte og afrunde modulet på en måde, så eleverne føler sig informeret om moduletsfaglige mål.
   • Løbende at evaluere virtuelle arbejdsformer, arbejdsbyrde mv.
   • At variere undervisningen så vidt som det er muligt
  icons/back copyCreated with Sketch.